گیل چای، اولین فروشگاه اینترنتی چای ایرانی

مفتخریم که از سال 1389 تا به امروز توانسته ایم به عنوان اولین فروشگاه آنلاین چای ایرانی فعالیت کنیم ...

فروشگاه آنلاین

وزارت بهداشت

شماره پروانه بهره برداري محصولات گيل چاي خزر از وزارت بهداشت ۴۷/۱۱۷۹۰ مي باشد.

وزارت صنایع

شماره پروانه بهره برداري محصولات گيل چاي خزر از وزارت صنايع ۲۲۷۵۶/۲۴ مي باشد.

سازمان ملی استاندارد

شماره پروانه كاربرد محصولات گيل چاي خزر از سازمان ملي استاندارد ايران ۸۳۴۷۱۴۴۹۳۱ مي باشد.